SFAI:s arbetsgrupp för hälsodeklaration inför anestesi presenterar här sin slutversion för en nationell gemensam lösning.

Projektet hade från början som mål att enbart specificera det medicinska innehållet i en hälsodeklaration, och lämna den exakta utformningen av formulär och frågor till varje enskild vårdgivare. Men efter påtryckningar från medlemmarna har vi här tagit fram ett konkret förslag för både medicinskt innehåll och exakta formuleringar, följdfrågor, och grafisk layout i formuläret.

I och med att förslaget nu läggs ut på SFAI:s hemsida börjar en remissrunda, där alla SFAI:s medlemmar bereds möjlighet att yttra sig, genom att maila in till adress halsodeklaration@sfai.se. Genom att skicka mail till denna adress kommer du också att hamna i vår sändlista och få löpande information om det fortsatta arbetet via mailutskick.

Socialstyrelsens terminologienhet har kontaktats och kommer att beredas möjlighet att yttra sig i denna remisrunda. Vi kommer också att ta in synpunkter från de kirurgiska specialistföreningarna. För den slutgiltiga utformningen kommer beteendemedicinsk expertis att konsulteras. Vi ser framför oss att hela arbetet kan slutföras under q3 2017.

Till formuläret